C87OATKmmQvQisRXstA4C2PZuBI4eKU81yF-LZ5sSZg[1]

Et lite innblikk i Reggio Emilia sin filosofi

Vårt mål er at barna hver dag skal bli sett og hørt, og at vi skal være voksne som lytter, forstår og respekterer det enkelte barns behov og ulikheter.

Vår pedagogiske plattformen er inspirert av den skapende filosofiske pedagogikken i barnehagene i Reggio Emilia, en kommune i Nord Italia, der de har utviklet en spesiell barnehagepedagogikk som bygger på et allsidig menneske- og kunnskapssyn. Den grunnleggende filosofien her er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge tilrette for mest mulig utvikling, og la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene, samtidig som man studerer barnets måter å lete etter svar og skape mening i verden på.

Inspirasjonen fra Reggio Emilia har vært viktig for svært mange som arbeider med barn, pedagogikk og kunstfag i Norden gjennom snart 30 år. Barnehagene i Reggio Emilia er forankret i en pedagogisk filosofi som tar utgangspunkt i barns skapende ressurser, stoler på barns evne og mulighet til å utvikle sine «100 språk».

 

Loris Malaguzzi har skrevet diktet som er mye sitert verden over:

ett barn har hundre språk
men berøves 99
skolen og kulturen
skiller hodet fra kroppen
de tvinger oss til å tenke uten kropp
og handle uten hode
leken og arbeidet
virkeligheten og fantasien
vitenskapen og fantasteriet
det indre og det ytre
gjøres til hverandres motsetninger

 

Loris Malaguzzi har vært inspirator, pedagog, psykolog, fagmann og ildsjel for barnehagene i Reggio Emilia, og har preget utviklingen av den pedagogiske filosofien som har utviklet seg på en oppsiktsvekkende måte gjennom praksis og refleksjon over praksis.

Denne filosofien  sier at barn er kompetente og ressurssterke mennesker som har en medfødt og iboende evne til læring og utvikling. Barn lærer ved å bruke sansene sine og være aktive, og pedagogens rolle er å legge tilrette for best mulig utvikling og la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Pedagogen må hele tiden være i dialog og samhandling med barnet, og holde barnats spørsmål og hypoteser levende, stimulere til nysgjerrighet og kreativitet. Om vekselvirkningen mellom fantasi og vitenskap sier Vea Vecchi, billedkunstner og konsulent i Reggio Emilia:  ”Jeg tror ikke at jeg kan fange kreativiteten, men jeg spionerer på den hver dag”

Prosjekter og pedagogisk dokumentasjon er viktige arbeidsmetoder innenfor Reggio Emilia. Vi jobber mye i ulike prosjekter gjennom året. Her er den overordnede pedagogiske tanke å la barnas ideer. interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring. Noen prosjekter går over lang tid , andre er korte, i noen prosjekter er alle barn med, i andre er det en liten gruppe. Framdriften i et prosjekt blir en vekselvirkning mellom barnets spor og denvoksnes blikk for barnet. Målet med et prosjekt er at barna skal få økt kunnskap, samtidig som de lærer noe om seg selv og samarbeid med andre. Tema for prosjektene bestemmes ikke lang tid på forhånd, men tar utgangspunkt i barnas interesser, dagliglivet og innspill fra pedagogene. Loris Malaguzzi sier: «Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man»

Prosjektene synliggjør vi gjennom dokumentasjon der foreldre og andre kan se barnas læring og utvikling. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre pedagogisk praksis i barnehagen og barnas arbeid. Pedagogisk dokumentasjon fører også til refleksjon for barnet og pedagogen, som igjen fører til økt innsikt om barnet og hvordan man kan tilrettelegge for videre læring og utvikling

Det fysiske miljø ute og inne er en viktig faktor for barnets lek og læring og skal gjenspeiler den aktivitet som er i barnehagen. Hvordan rommene er organisert og tilrettelagt, utstyr og tilgjengelighet er viktig for barnets læring og utvikling.

Reggio Emilia

Reggio Children

En kort innføring i Reggio Emilia filosofi

Litt om hvordan vi jobber 

Prosjekt 2008: Peter, Petra og ulvene (film)